Together Apart: MLA 2020 Symposium: Speaker Q&A

Presenter name
Presentation Date
Christina Shutt
Monday
Ayyoub Ajmi
Wednesday
Christina Miller
Wednesday
Ellie KohlerWednesday
Emily JaycoxWednesday
Peter Bromberg
Friday
Brandy Sanchez
Friday
Martha Allen
Friday
Jeannette Pierce
Friday